Squash – Squashkin

What do you get if you cross a Butternut and a Crown Prince………?

A squashkin.